بکارگیری نیروی خدماتی، منشی و نگهبان در بیمارستان جدیدالتاسیس بندرگز

بکارگیری نیروی خدماتی، منشی و نگهبان در بیمارستان جدیدالتاسیس بندرگز

شرکت طیب کار گلستان که طی مناقصه واگذاری امور خدماتی، منشیگری و نگهبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واجد شرایط و برنده ارائه خدمات در بیمارستان جدید التاسیس بندرگز شده در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود در امور مذکور تعداد 40 نفر از افراد واجد شرایط را پس از انجام آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و طی کردن سایر مراحل اداری مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی گلستان به شرح جدول پیوست بکارگیری نماید. ردیف نیروی مورد نیاز مدرک تحصیلی مورد نیاز زن مرد سهمیه 25% ایثارگران از کل 1 نظافتچی سیکل و دیپلم متوسطه 5 15 0 2 نگهبان دیپلم متوسطه و کاردانی همه رشته ها 0 8 3 ...