قادر کبودی غریبدوستی

قادر کبودی غریبدوستی - نماینده شرکت

-  متولد 1351

-  یکسال سابقه همکاری با شرکت طیب کار گلستان به عنوان نماینده شرکت

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
بازدید: 221